Regulamin | SERWIS IT eSzejkIT.pl Krasnopol

Regulamin

 

Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy lub zlecenie wykonania grafiki łączy się z akceptacją poniższego regulaminu.

1. ZLECENIE USŁUGI

 1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia usługi.
 2. Zgłoszenie sprzętu Klienta do serwisu może nastąpić na dwa sposoby:
  • Wypełniając formularz zgłoszeniowy.
  • Osobiście w punkcie serwisowym.
 3. Serwis wydaje Klientowi numer naprawy z dowodem przyjęcia sprzętu do naprawy, potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy, na podstawie którego wraz z danymi adresowymi jest wydawany sprzęt/ wysyłany.
 4. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście (Klient odbiera go w punkcie) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD).
 5. Sprzęt jest wydawany/wysyłany tylko po dokonaniu płatności
  lub potwierdzeniu przez klienta o wysyłce pobraniowej (płatność przy odbiorze).
 6. Odpady poserwisowe są utylizowane, o chęci otrzymania odpadów należy poinformować Serwis przed rozpoczęciem naprawy.

 

2. WYSYŁKA SPRZĘTU

 1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi Klient. Należy pamiętać, aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt.
 2. Korzystając z opcji odbioru urządzenia przez kuriera należy posługiwać się tylko i wyłącznie przesłanymi dokumentami przez nasz serwis. (List przewozowy, protokół przekazania towaru).
 3. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem kuriera są ubezpieczone do kwoty 4000zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę Klient powinien powiadomić o tym serwis.
 4. Serwis przyjmuje do naprawy jedynie urządzenia które zostały przed wysyłko zgłoszone mailowo
 5. Serwis nie odbiera przesyłek pobraniowych.

 

3. CZAS TRWANIA NAPRAWY

 1. Czas naprawy jest zależny od rodzaju usterki i dostępności części zamiennych.
 2. Średni czas naprawy to ok. 4-8dni roboczych i w trybie wysyłkowym 6-11dni roboczych który to czas może się wydłużyć do 30dni roboczych.
 3. Czas realizacji może zostać przedłużony o kolejne 30dni roboczych ze względu na wydłużający się dostawę części lub innych powodów bądź na życzenie klienta może zostać wykonana w późniejszym terminie.
 4. Dokumentem uprawniającym do naprawy gwarancyjnej jest dokument sprzedaży lub karta gwarancyjna wydawana w momencie wydania sprzętu po naprawie w Serwisie.
 5. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
 6. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach przekraczających podany limit Klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez status naprawy.
 7. Po upływie 90 dni od dnia zawiadomienia mailowego lub telefonicznego (np. połączenie głosowe, sms, mail) o zakończeniu usługi, wysyłane jest ostateczne wezwanie do odbioru sprzętu z nieprzekraczalnym terminem 14dni kalendarzowych na adres podany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do Serwisu.
 8. Nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne .

 

4. GWARANCJA

 1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji na okres 1 miesiąca od daty wykonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu cieczą, reballing, oprogramowanie, konserwacja na które Serwis nie udziela gwarancji.
 2. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego jest okazanie podpisanego dokumentu sprzedaży z kartą naprawy/gwarancyjnej otrzymanej przy odbiorze sprzętu z serwisu.
 3. Decyzję w sprawie zgłoszenia gwarancyjnego Serwis wydaje w ciągu 14 dni od otrzymania sprzętu.
 4. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy wymienione podczas naprawy, wyszczególnione w karcie naprawy.
 5. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 6. Zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie.
 7. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.);
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia;
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
  • Przeciążeń / uszkodzeń podzespołów wynikających z zmiany oprogramowania na inne niż wydawane przez producenta urządzenia;
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie);
  • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu;
  • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące rekomendowanym serwisem przez eSzejkIT .
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia wraz z kurierem. Tylko na podstawie owego protokołu możliwe jest rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzenia mechanicznego.

 

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Przykładem jest to , iż część elementów, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie elektronicznym powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych, pamięciach NAND, flash i innych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie.
 9. Oględziny otrzymanego sprzętu mogą dotyczyć wyłącznie usterki/usługi podanej przez Klienta .
 10. W przypadku realizacji zleceń po uszkodzeniach mechanicznych lub wymian szyby i innych elementów klejonych uznaje się, że odstająca szyba w wymiarze mniejszym jak 1,5mm od rantu, jest akceptowalna a usługa wykonana poprawnie.
 11. Urządzenia wodoodporne w momencie ingerencji w wnętrze urządzenia tracą swe właściwości i należy je chronić przed kontaktem z cieczą.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

 

6. ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

 

7. POGOTOWIE KOMPUTEROWE

 1. Zamówienie usługi z dojazdem do klienta może nastąpić poprzez rozmowę telefoniczną lub bezpośrednio w punkcie serwisowym.
 2. Usługa dojazdu do klienta jest płatna zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia w trybie "Mobilnego" serwisu bez podania przyczyny.

 

8. Usługi grafiki komputerowej

 

 1. Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.
 2. Jako formę zabezpieczenia wymagamy wpłaty zadatku na rozpoczęcie prac w wielkości 20-30% ceny końcowej (nie dotyczy stałych klientów).
 3. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane zdjęcia w projektach graficznych które to dostarczył klient.
 4. Wraz z wpłatą pełnego wynagrodzenia wszystkie prawa dot. wykonanej pracy przechodzą na nabywcę.
 5. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się praw jest wydawane jedynie na życzenie klienta za dodatkową opłatą (5% lub 15% ceny usługi).
 6. Warunkiem bezterminowego korzystania z szablonów aukcji jest nieusuwanie/niemodyfikowanie ze stopki informacji o autorze realizacji.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właścicielem serwisu "eSzejkIT" z siedzibą w Krasnopolu 16-503 przy ulicy Polnej 15 jest enaprawa.pl - Piotr Tomkiewicz . Działający w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup NIP: 5213641211REGON: 146433467 KRS: 0000442857
 2. Serwis nie realizuje zleceń podstawowych  w weekendy i święta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.
Objaśnienia:
Punkt serwisowy - Miejsce przyjmowania zleceń stacjonarnych mieszczącym się w Krasnopolu przy ulicy Polnej 15.
Mobilny serwis - Usługa z dojazdem do klienta.
Zlecenie podstawowe - Każda zlecona usługa nie wymagająca realizacji "od ręki".